• Nguyễn Văn Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng BĐD CMHS
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   hoicmhs.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng BĐD CMHS
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   hoicmhs.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Ngô Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên TT BĐD CMHS
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   hoicmhs.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Xuân Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên TT BĐD CMHS
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   hoicmhs.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Ngô Quang Thống
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên TT BĐD CMHS
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   hoicmhs.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Lê Văn Thể
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên TT BĐD CMHS
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   hoicmhs.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Vũ Minh Kha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên TT BĐD CMHS
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   hoicmhs.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Kim Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên TT BĐD CMHS
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   hoicmhs.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Lê Anh Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên TT BĐD CMHS
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   hoicmhs.thpt.lhp@phuyen.edu.vn