• Võ Thị Anh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   vtathu.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác kế toán. 

 • Đinh Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   dtdao.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Thể dục các lớp được phân công.

 • Đỗ Xuân Vỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   dxvy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Thể dụ - GDQP các lớp được phân công

 • Lê Minh Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lmhuan.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách giảng dạy Thể dục các lớp được phân công.

 • Nguyễn Sĩ Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nsbao.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Hóa. Giảng dạy bộ môn Hóa học các lớp được phân công.

 • Phan Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   pnanh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Hóa các lớp được phân công.

 • Lê Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lvminh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Hóa các lớp được phân công.

 • Lê Văn Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984386481
  • Email:
   lvquyen.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Hóa học các lớp được phân công.

 • Nguyễn Thị Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ntphi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Hóa học các lớp được phân công.

 • Trần Thị Thanh Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   tttnhan.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Hóa các lớp được phân công.