• Trần Thị Tuyết Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   tttnga.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Địa lý các lớp được phân công

 • Nguyễn Thị Huyền Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nthmo.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Địa lí các lớp được phân công

 • Cao Thị Đông Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ctdphuong.thpt.lhp@phuyen.edu.
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Địa lý các lớp được phân công.

 • Võ Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   vtthoa.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Địa lý các lớp được phân công

 • Hồ Thị Len
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   htlen.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Địa lý các lớp được phân công

 • Đinh Như Thạnh
  • Họ và tên:
  • Email:
   dnthanh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Địa lý các lớp được phân công