• Nguyễn Sĩ Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0338422876
  • Email:
   nsbao.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Hóa. Giảng dạy bộ môn Hóa học các lớp được phân công.

 • Nguyễn Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Điện thoại:
   0983167155
  • Email:
   ntquyen.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Hóa học các lớp được phân công.

 • Hồ Bích Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   hbtri.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Hóa các lớp được phân công.

 • Nguyễn Thanh Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ntbich.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các lớp được phân công

 • Trần Thị Thanh Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   tttnhan.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Hóa các lớp được phân công.

 • Nguyễn Thị Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ntphi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Hóa học các lớp được phân công.

 • Lê Văn Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984386481
  • Email:
   lvquyen.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Hóa học các lớp được phân công.

 • Lê Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lvminh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Hóa các lớp được phân công.

 • Phan Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   pnanh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Hóa các lớp được phân công.