• Phạm Văn Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0988493736
  • Email:
   pvphi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Lý - Công nghệ. Giảng dạy bộ môn Vật lý các lớp được phân công.

 • Huỳnh Ngọc Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0389199291
  • Email:
   hnthoai.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Vật lý - Công nghệ CN các lớp được phân công.

 • Huỳnh Thị Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   htdieu.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Công nghệ CN các lớp được phân công.

 • Nguyễn Hữu Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nhthai.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Vật lý - Công nghệ CN các lớp được phân công.

 • Hà Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   hkchi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Vật lý các lớp được phân công.

 • Nguyễn Chính Trực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nctruc.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Vật lý các lớp được phân công.

 • Nguyễn Khắc Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979042997
  • Email:
   nksinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Vật lý các lớp được phân công.

 • Nguyễn Nguyên Nguyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nnnguyen.thpt.lhp@phuyen.edu.v
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Vật lý - Công nghệ CN các lớp được phân công.

 • Võ Văn Lĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   vvlinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Vật lý - Công nghệ CN các lớp được phân công.

 • Lê Ngọc Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lnchinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Vật lý - Công nghệ CN các lớp được phân công.

 • Trương Thị Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   tttchi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Vật lý - Công nghệ CN các lớp được phân công.

 • Phan Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   pttthuy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Vật lý - Công nghệ CN các lớp được phân công.