• Trần Thị Như Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0915235421
  • Email:
   ttnhoa.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Phụ trách tổ chuyên môn

   -Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh các lớp được phân công.

 • Phan Nhật Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0905446600
  • Email:
   pntien.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh các lớp được phân công.

 • Phạm Kiều Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   pkphung.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh các lớp được phân công.

 • Huỳnh Thị Tường Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   httvi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Phạm Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ptnguyet.thpt.lhp@phuyen.edu.v
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh các lớp được phân công.

 • Trần Thị Nở
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ttno.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh các lớp được phân công.

 • Nguyễn Xuân Tỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nxty.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh các lớp được phân công.

 • Nguyễn Văn Vĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nvvinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh các lớp được phân công.

 • Nguyễn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nthanh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh các lớp được phân công.

 • Huỳnh Thị Kim Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   htkphuc.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh các lớp được phân công.