• Đỗ Thị Kim Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0848072479
  • Email:
   dtkluong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Ngữ văn. Giảng dạy bộ môn Ngữ văn các lớp được phân công.

 • Phạm Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   pvbinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Ngữ văn các lớp được phân công.

 • Nguyễn Mai Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nmhoang.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Ngữ văn các lớp được phân công.

 • Nguyễn Thị Huỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nthnga.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Ngữ văn các lớp được phân công.

 • Lê Xuân Minh Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0974172290
  • Email:
   lxmthao.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Ngữ văn các lớp được phân công

 • Đoàn Thu Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   dttatuyet.thpt.lhp@phuyen.edu.
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Ngữ văn các lớp được phân công.

 • Nguyễn Thị Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ntnhuyen.thpt.lhp@phuyen.edu.v
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Ngữ văn các lớp được phân công.

 • Đỗ Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   dtpthao.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Ngữ văn các lớp được phân công.

 • Nguyễn Thị Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ntnhi.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Ngữ văn các lớp được phân công.

 • Hồ Thị Quỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   htqnga.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Ngữ văn các lớp được phân công.