• Trần Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   tttung.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Tổ Sinh. Giảng dạy các bộ môn Sinh - Công nghệ NN các lớp được phân công.

 • Lưu Văn Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0919634016
  • Email:
   lvlien.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sinh - Công nghệ NN các lớp được phân công.

 • Cao Thị Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01692583494
  • Email:
   ctmhanh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Võ Thị Tố Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   vttdung.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sinh - Công nghệ NN các lớp được phân công.

 • Đào Thị Nhiễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   dtnhieu.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sinh - Công nghệ NN các lớp được phân công.

 • Lê Thị Kim Thẩn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ltkthan.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sinh - Công nghệ NN các lớp được phân công.

 • Lê Thị Vần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ltvan.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sinh - Công nghệ NN các lớp được phân công.

 • Nguyễn Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nnbich.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sinh - Công nghệ NN các lớp được phân công.