• Võ Xuân Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0393786498
  • Email:
   vxvien.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sử - GDCD các lớp được phân công.

 • Huỳnh Thị An Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   htathinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sử - GDCD các lớp được phân công.

 • Trần Đỗ Như Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   tdnnguyen.thpt.lhp@phuyen.edu.
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sử - GDCD các lớp được phân công.

 • Nguyễn Thị Như Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ntnhao.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Lịch sử các lớp được phân công

 • Trần Thanh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ttnhu.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sử - GDCD các lớp được phân công.

 • Nguyễn Trung Du
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ntdu.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sử - GDCD các lớp được phân công.

 • Nguyễn Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ntblien.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sử - GDCD các lớp được phân công.

 • Ngô Thị Kim Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ntkphuong.thpt.lhp@phuyen.edu.
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sử - GDCD các lớp được phân công.

 • Lê Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lttthuy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các bộ môn Sử - GDCD các lớp được phân công.

 • Đặng Thị Bích Hợp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   dtbhop.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Giáo dục Công dân các lớp được phân công.