• Đỗ Xuân Vỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   dxvy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Thể dụ - GDQP các lớp được phân công

 • Nguyễn Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0905624092
  • Email:
   nvtam.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Thể dục - GDQP các lớp được phân công.

 • Đinh Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   dtdao.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Thể dục các lớp được phân công.

 • Nguyễn Tiến Túy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nttuy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Thể dục - GDQP các lớp được phân công.

 • Ngô Kim Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nkdong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nquang.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Thể dục - GDQP các lớp được phân công.

 • Phạm Thiên Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ptphong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Thể dục - GDQP các lớp được phân công.

 • Lê Minh Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   lmhuan.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách giảng dạy Thể dục các lớp được phân công.