• Đỗ Ngọc Lãm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0986039694
  • Email:
   dnlam.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Quản lý tổ chuyên môn.

   -Giảng dạy bộ môn Tin các lớp được phân công.

 • Trần Bá Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   tbdung.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tin các lớp được phân công.

 • Trần Công Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913810680
  • Email:
   tctoan.thpt.mk@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tin các lớp được phân công.

 • Nguyễn Hữu Chương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   nhchuong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Tin học các lớp được phân công.

 • Võ Thị Hương Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   vthtrang.thpt.lhp@phuyen.edu.v
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tin học các lớp được phân công.

 • Phùng Thị Trưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   pttrung.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tin học các lớp được phân công.

 • Võ Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   vttinh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tin các lớp được phân công.