• Thái Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01686557252
  • Email:
   tvlong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Nguyễn Thị Ngọc Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01669479418
  • Email:
   ntnthach.thpt.lhp@phuyen.edu.v
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Hồ Nhật Vấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01266643828
  • Email:
   hnvan.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Huỳnh Thị Xuân Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   htxthuy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Nguyễn Thị Thanh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01664078499
  • Email:
   nttloan.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Nguyễn Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   ntcong.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Vỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973146087
  • Email:
   ntvy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công

 • Nguyễn Thị Diễm Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   ntdthuy.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Châu Trường Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   057-3578039
  • Email:
   ctvui.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0257.3578039
  • Email:
   ltnhuyen.thpt.lhp@phuyen.edu.v
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán các lớp được phân công