Đáp án đề số 11 - Năm học: 2012 - 2013: Chuyên đề ngoại khóa “Dành cho các bạn học sinh yêu toán”