KẾ HOẠCH kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng Tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2015