Thời khóa biểu Học kỳ I, Năm học 2016 - 2017_Khối lớp buổi chiều (Áp dụng từ ngày 24/10/2016)_Lần 2