CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG THAM GIA HỌC TẬP LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2016

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG THAM GIA HỌC TẬP LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2016
Trường THPT Lê Hồng Phong đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia học tập lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 vào cả ngày 09 và buổi sáng ngày 10/8/2016 tại Hội trường của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tây Hòa.
        Triển khai thực hiện Kế hoạch số 163/KH-SGDĐT, ngày 01/7/2016 về việc bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng thường xuyên và chuyên môn cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên; trường THPT Lê Hồng Phong đã xây dựng kế hoạch số 26/KH-LHP và đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia học tập lớp bồi dưỡng chính trị hè năm   2016 vào cả ngày 09 và buổi sáng ngày 10/8/2016 tại Hội trường của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tây Hòa.
       Tại lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2016; cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường đã được nghe báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa truyền đạt các chuyên đề theo đúng quy định. Đó là, Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Những vấn đề về kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương; Thời sự của địa phương, của tỉnh; thời sự trong nước và quốc tế; …
        Cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường đã tiến hành viết bài thu hoạch của mỗi cá nhân sau khi quán triệt nội dung các chuyên đề tại lớp. Bằng hình thức viết tay, bài thu hoạch đã thể hiện nhận thức của mỗi cá nhân với các nội dung được báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến trong thời gian học tập. Bên cạnh đó, bài thu hoạch cũng đã thể hiện những đề xuất, kiến nghị và và xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc thực thi chức trách nhiệm vụ trước tình hình mới. Đây là một đợt học tập quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước mà đơn vị tổ chức thường xuyên vào đầu mỗi năm học mới. Từ đó mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị nhận rõ trách nhiệm và vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào công tác quản lý, giáo dục, giảng dạy của nhà trường và từng bước nâng cao năng lực chuyên môn của cá nhân góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.
         Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng chính trị hè 2016