Lịch công tác

Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
26/10/2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 – NĂM HỌC (2020-2021) Từ ngày 26/10 – 01/11/2020
Trần Thị Lệ Thủy