Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè thường xuyên và chuyên môn cho CB, GV, NV